East Jerusalem Settlements

Resource

Name Population
2010
Population
2009
Population
2008
Population
2007
Population
2006
Population
2005
Population
2004
Population
2003
Population
2002
Population
2000
Area
(dunums)
East Talpiot 13,984 13,727 12,186 12,241 12,078 12,158 12,238 12,439 12,591 12,845 1,195
Gilo 29,559 28,980 26,929 27,087 27,173 27,258 27,309 27,425 27,569 27,637 2,859
Giv’at Ha-Matos and Har Homa 9,811 11,877 9,615 7,545 6,040 4,604 3,354 2,152 1,125 763 310/2,523
Giv’at Ha-Mivtar, Ramat Eshkol (east) 2,944 2,897 2,831 2,860 2,901 2,912 2,959 2,958 2,948 2,912 588
Giv’at Shapira (French Hill) 8,660 8,998 7,099 6,897 6,724 6,589 6,630 6,628 6,631 8,193 2,018
Har Ha-Hozvim (industrial zone) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,246 1,236 653
Ma’alot Dafna, Kiryat Arye 2,720 2,610 3,732 3,735 3,765 3,675 3,647 3,664 3,617 3,645 380
Neve Ya’akov 19,703 18,605 20,383 20,230 20,149 20,156 20,218 20,306 20,250 20,288 1,759
Old City-Jewish Quarter 3,105 2,481 2,485 2,555 2,546 2,476 2,451 2,387 2,348 2,279 122
Pisgat Ze’ev 44,512 39,748 42,115 41,882 41,653 41,208 40,665 39,747 38,684 36,469 5,467
Ramat Eshkol 3,573 3,404 3,388 3,316 3,299 3,252 3,180 3,123 3,046 2,917 397
Ramat Shlomo 14,554 14,248 15,123 14,911 14,658 14,318 13,888 13,390 12,822 11,348 1,126
Ramot Allon 41,410 40,395 42,246 41,448 40,837 40,367 40,027 39,383 38,992 37,934 4,979
Sanhedriyya Ha-Murhevet 4,094 3,998 4,959 5,001 5,034 5,084 5,021 4,999 4,994 5,018 378
Total 198,629 191,960 193,091 189,708 186,857 184,057 181,587 178,601 175,617 172,248 24,754